Η εταιρεία ΄SCHIZAS TOURS’ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1979 από τους Ανδρέα  και Αγγελική Σχίζα .  Από την  αρχή  η εταιρεία έδωσε έμφαση στην παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιοτικής στάθμης και κατάφερε να δώσει μια νέα διάσταση στα οργανωμένα ταξίδια.
Το γραφείο  μας  ξεκίνησε την πορεία του με πολύ όρεξη για δουλειά και ένα όραμα: ” Να βοηθήσουμε όποιον μας επισκεφθεί να ζήσει ένα ταξίδι που ονειρεύεται”

Σήμερα, βοηθάμε περισσότερους από 5,000 ταξιδιώτες ετησίως να ικανοποιήσουν τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες, όσο απλές ή σύνθετες μπορεί να είναι.

Η εταιρία  μας  έχει  συνεργαστεί  με τους  μεγαλύτερους  tour operators όπως : CRICETER  HOLIDAYS , FRAMM, VOYAGES  CONSEIL, PLEIN VENT  και  CLUB  MEDITERRANEE  ως  αποκλειστικοί  αντιπρόσωποι, διακινώντας  600 αλλοδαπούς  πελάτες, εναλλασσόμενους  σε  εβδομαδιαία  βάση  για  ένα  εξάμηνο.

Το γραφείο μας  κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά σχολικών  εκδρομών, εξυπηρετώντας  ένα  πολύ  μεγάλο  αριθμό  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  όλων  των  βαθμίδων ,  σε  ένα  πλήθος  ταξιδιωτικών  παροχών , από  την  έκδοση  μεμονωμένων  αεροπορικών & ακτοπλοϊκών  εισιτηρίων  έως  τη  μίσθωση  πολυτελών  πούλμαν  για  μονοήμερες  η  πολυήμερες  εκδρομές  ή  ακόμα  και  την  δημιουργία  σύνθετων  ταξιδιωτικών  πακέτων , προσαρμοσμένων  πλήρως  στις  εκάστοτε  ανάγκες  των  πελατών  μας .

Το SCHIZAS  TOURS  είναι μέλος των διεθνών ταξιδιωτικών οργανώσεων και διαθέτει πλήρη, υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, on-line με περισσότερα από 16,000 ξενοδοχεία και 46 αεροπορικές εταιρείες .  Ενώ  ο  ιδιόκτητος  στόλος  των  πούλμαν  που  διαθέτουμε  μπορεί  να  εξυπηρετήσει  την  οποιαδήποτε  μεταφορική  σας  ανάγκη  αφού  διαθέτουμε  μια  πλήρη  γκάμα  σύγχρονων  &  πολυτελών  λεωφορείων  60 – 52 & 20 θέσεων  με  έμπειρους  και  προπάντόν  συνεργάσιμους  οδηγούς  ενώ  εγγυόμαστε  ότι  οι  συνεργάτες  μας  είναι  πάντα  ικανοί  να εκτελέσουν  τις  υπηρεσίες  τους  με  τα  ιδία  υψηλά  στάνταρτ  άνεσης  και  ασφάλειας  που  εμείς  θέτουμε  για  τον  εαυτό  μας

 

Οι  πελάτες  μας,  μας  επιλέγουν  γιατί είναι σίγουροι ότι θα έχουν:

– Άμεση εξυπηρέτηση
– Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πελάτη, είτε αυτά αφορούν απλές  μεταφορές  , είτε πολύπλοκα προγράμματα ειδικού ενδιαφέροντος
– Ευελιξία και δημιουργικότητα στην εύρεση λύσεων για εξειδικευμένα προγράμματα
– Ανταγωνιστικές τιμές , γιατί το γραφείο  μας  έχει  πολύ  καλή  φήμη  στην ταξιδιωτική αγορά και μπορεί να εγγυηθεί χαμηλές τιμές και ξεχωριστή μεταχείριση για τους πελάτες του
– Ποιότητα υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα  της συνεχούς επιμόρφωσης και της μεγάλης εμπειρίας του προσωπικού μας, σε συνδυασμό με τα υψηλά κριτήρια επιλογής των προμηθευτών – συνεργατών μας (ξενοδοχεία, πούλμαν, εστιατόρια κ.λπ.)

  Θα  χαρούμε  να  έρθουμε  σε  μια  ιδιαίτερη  επικοινωνία  μαζί  σας  προκειμένου  να  ανταλλάξουμε  ιδέες  και  προτάσεις  καθώς  και  να  δούμε  πως  μπορούμε  να  φανούμε  χρήσιμοι  στις  ταξιδιωτικές  σας  επιθυμίες .

 

  The company ΄SCHIZAS TOURS ’was founded in March 1979 by Andreas and Angeliki Schiza. From the beginning the company emphasized the provision of integrated tourist services of high quality and managed to give a new dimension to organized travel. 

Our office started its journey with a great appetite for work and a vision: “To help anyone who visits us to live a dream trip”. 

Today, we help more than 5,000 travelers each year to meet their travel needs, no matter how simple or complex.  

Our company has collaborated with the largest tour operators such as: CRICETER HOLIDAYS, FRAMM, VOYAGES CONSEIL, PLEIN VENT and CLUB MEDITERRANEE as exclusive agents, handling 600 foreign customers, alternating on a weekly basis for six months. 

Our office holds a leading position in the Greek market of school trips, serving a very large number of educational institutions of all levels, in a multitude of travel benefits, from the issuance of individual air & ferry tickets to the rental of luxury coaches for one-day or multi-day excursions or even the creation of complex travel packages, fully adapted to the needs of our customers. 

SCHIZAS TOURS is a member of international travel organizations and has complete, state-of-the-art electronic equipment, online with more than 16,000 hotels and 46 airlines. While the privately owned fleet of coaches we have can serve any of your transport needs as we have a full range of modern & luxury buses 60 – 52 & 20 seats with experienced and above all cooperative drivers while we guarantee that our partners are always able to perform the services them with the same high standards of comfort and safety that we set for ourselves.

Our customers choose us because they are sure that they will have: 

  • Immediate service
  • Programs tailored to the needs of each customer, whether they involve simple transfers or   complex programs of special interest
  • Flexibility and creativity in finding solutions for specialized programsü    Competitive prices, because our office has a very good reputation in the travel market and can guarantee low prices and special treatment for its customers
  • Quality of services, as a result of the continuous training and the great experience of our staff, in combination with the high selection criteria of our suppliers – partners (hotels, buses, restaurants, etc.) 

  We will be happy to come in a special communication with you in order to exchange ideas and suggestions as well as to see how we can be useful in your travel desires.

 

  Die Firma “SCHIZAS TOURS” wurde im März 1979 von Andreas und Angeliki Schiza gegründet. Von Anfang an betonte das Unternehmen die Bereitstellung integrierter, qualitativ hochwertiger touristischer Dienstleistungen und schaffte es, dem organisierten Reisen eine neue Dimension zu verleihen. 

  Heute helfen wir jedes Jahr mehr als 5.000 Reisenden, ihre Reisebedürfnisse zu erfüllen, egal wie einfach oder komplex sie auch sein mögen.

  Unser Unternehmen hat mit den größten Reiseveranstaltern wie CRICETER HOLIDAYS, FRAMM, VOYAGES CONSEIL, PLEIN VENT und CLUB MEDITERRANEE als Exklusivagenten zusammengearbeitet und sechs Monate lang abwechselnd 600 ausländische Kunden betreut. 

  Unser Büro nimmt eine führende Position auf dem griechischen Markt für Schulreisen ein und bedient eine sehr große Anzahl von Bildungseinrichtungen aller Niveaus mit einer Vielzahl von Reisevorteilen, von der Ausstellung individueller Flug- und Fährtickets bis zur Vermietung von Luxusbussen für einen Tages- oder Mehrtagesausflüge oder sogar die Erstellung komplexer Reisepakete, die vollständig auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. 

  SCHIZAS TOURS ist Mitglied internationaler Reiseorganisationen und verfügt über eine komplette, hochmoderne elektronische Ausrüstung, die online mit mehr als 16.000 Hotels und 46 Fluggesellschaften verfügbar ist. Die in Privatbesitz befindliche Busflotte, die wir haben, kann alle Ihre Transportbedürfnisse erfüllen, da wir eine breite Palette an modernen und luxuriösen Bussen mit 60 – 52 und 20 Sitzplätzen mit erfahrenen und vor allem kooperativen Fahrern haben, während wir garantieren, dass unsere Partner dies immer können Führen Sie die Dienstleistungen mit den gleichen hohen Standards an Komfort und Sicherheit aus, die wir uns selbst gesetzt haben. 

Unsere Kunden wählen uns, weil sie sicher sind, dass sie:

ü  Sofortiger Serviceü  Programme, die auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind, unabhängig davon, ob es sich um einfache Überweisungen oder komplexe Programme von besonderem Interesse handelt

ü  Flexibilität und Kreativität bei der Suche nach Lösungen für spezielle Programme

ü  Wettbewerbsfähige Preise, da unser Büro auf dem Reisemarkt einen sehr guten Ruf hat und seinen Kunden niedrige Preise und eine Sonderbehandlung garantieren kann

ü  Qualität der Dienstleistungen aufgrund der kontinuierlichen Schulung und der großen Erfahrung unserer Mitarbeiter in Kombination mit den hohen Auswahlkriterien unserer Lieferanten – Partner (Hotels, Busse, Restaurants usw.) 

  Gerne kommen wir in eine spezielle Kommunikation mit Ihnen, um Ideen und Vorschläge auszutauschen und zu sehen, wie wir Ihnen bei Ihren Reisewünschen behilflich sein können.